За нас

Сдружението на производителите на етерични масла „Дестилирано в България“ обединява водещи преработватели на етерично-маслени култури в страната. Нашите членове са дестилерии с общ преработвателен капацитет над 630 куб. метра, а преработваните култури включват маслодайна роза, лавандула, маточина, бял равнец, салвия, тамян, смирна и др.

Секторът на етерично маслените култури в България е значителен за икономиката. Той осигурява годишен износ в стотици милиона лева и осигурява работа на голям брой хора в страната и то в слабо заселени райони. Дестилериите са основна и важна част от процеса и вярваме, че чрез обединение ще можем да съхраним и надградим добрият имидж на българските етерични масла по света. 

Решаване на общи проблеми в сектора на етеричномаслената промишленост в Република България и представителство на интересите на членовете на Сдружението пред общински и държавни органи, международни институции и др.
Постигане на устойчив и успешно развиващ се бизнес сектор в областта на етеричномаслената промишленост в Република България.
Обмяна на добри производствени практики и съблюдаване на утвърдения БДС при преработката на маслодайни култури и производството на етерични масла.
Създаване и внедряване на единни стандарти за производство.
Насърчаване на образователната и научноизследователската дейност в сектора.
Подобряване имиджа на Република България като производител и износител на качествени продукти за ароматерапия, парфюмерия, козметика, хранително-вкусовата промишленост и други.

Управителен съвет

Управителният съвет на СДБ се състои от:

Устав и етични правила

Етичен кодекс на „Дестилирано в България“ 

1. Членовете на Сдружението осъществяват дейността си при спазване на действащото българско и друго приложимо законодателство, и не предприемат действия, несъвместими със или забранени от закона. 

2. Членовете на Сдружението се стремят да създават и развиват коректни отношения с търговските си партньори, вкл. доставчици, като добросъвестно изпълняват всички свои задължения, поети към тях. 

3. Членовете на Сдружението не предприемат действия, с които могат да бъдат накърнени неоснователно доброто име и/или репутацията и/или доверието в конкуренти, включително техни търговски марки и/или продукти. 

4. Членовете на Сдружението осъществяват дейността си на основата на честна и лоялна конкуренция помежду си. 

5. Членовете на Сдружението спазват трудовото законодателство. Служителите се осигуряват върху реалните им трудови възнаграждения. Членовете на Сдружението осигуряват на своите служители работна среда, която отговаря на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд. 

6. В работата си членовете на Сдружението се водят от мисълта за опазване на околната среда, устойчиво управление на ресурсите и отпадъците. 

7. Сдружението подкрепя обмяната на добри производствени практики между членовете, насърчава развойната и научна дейност в производството и преработката на етерично-маслени култури.

 8. За разрешаване на спорове между членове на Сдружението измежду тях се излъчва Етична комисия, която е призвана да служи като безпристрастен арбитър. Етичната комисия може да взема решения относно член на Сдружението, който не спазва поетите ангажименти по настоящия Кодекс.

Документи

УСТАВ на Сдружение на производителите на етерични масла „ДЕСТИЛИРАНО В БЪЛГАРИЯ” (СДБ)

            I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

чл. 1. ал. 1. „Сдружение на производителите на етерични масла – „Дестилирано в България” е юридическо лице с нестопанска цел в частна полза. 

     ал. 2. В сдружението могат да членуват физически и юридически лица, които се занимават с производство в областта на етеричномаслената промишленост в Република България.

чл.2. Сдружението се изгражда и функционира върху принципите на доброволността, автономността, демократичността, мандатността и самофинансирането. 

чл. 3. Сдружението осъществява дейността си в съответствие със законодателството на Република България и устава си.

    II. НАИМЕНОВАНИЕ 

чл. 4. Наименованието на сдружението е „Сдружение на производителите на етерични масла – „Дестилирано в България”, което за краткост се изписва – СДБ. Наименованието на сдружението допълнително се изписва на английски език, както следва: „Essential Oil Producers Association – “Distilled in Bulgaria’’’’ с абревиатура – ADB.

  III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

чл. 5. Седалището на сдружението е в гр. София, а адресът му на управление е: гр. София, р-н Изгрев, кв. Изток, ул. “Тодор Стоянов” 17 ет. 1

IV.  ВИД НА ДЕЙНОСТТА И СРОК

чл. 6. Сдружението се определя за извършване на дейност в частна полза.

чл. 7. Сдружението се учредява за неопределен срок.

V. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл. 8. Целите на сдружението са: 

 а/ решаване на общи проблеми в сектора на етеричномаслената промишленост в Република България и представителство на интересите на членовете на сдруженето пред общински и държавни органи, европейски и световни институции, други физически и юридически лица и организации /търговски и с нестопанска цел/ в страната и чужбина.

б/ постигане на устойчив и успешно развиващ се бизнес сектор в областта на етеричномаслената промишленост в Република България.

в/ обмяна на добри производствени практики и съблюдаване на утвърдения БДС при преработката на маслодайни култури и производството на етерични масла.

г/ създаване и внедряване на единни стандарти за производство.

д/насърчаване на образователната и научно-изследователската дейност в сферата на етерично маслените култури и производството на етерични масла.

е/ подобряване имиджа на Република България, като производител и износител на качествени продукти за ароматерапия, парфюмерия, фармацевтика, козметика, хранително – вкусова промишленост и други.

чл. 9. Средствата за постигане на целите по чл. 8 са:

а/ проучване и анализиране на националното законодателство, което засяга сектора и отправя препоръки за подобряване на правната регламентация.

б/ взаимодействие и обмяна на опит с подобни международни организации и сдружения. 

в/ участие на членовете на сдружението във формирането и реализирането на секторни политики, касаещи всички участници в бранша чрез анализ и дефиниране на проблемите и представянето им пред съответните институции.

г/ образование, квалификация, повишаване на квалификацията и преквалификация  на членовете на сдружението (ако са физически лица) или техния персонал (ако са юридически лица):

 • подкрепа и сътрудничество с научни организации, специалисти и експерти за развитие на сектора;
 • подпомагане развитието на бизнеса в бранша, чрез свои проекти, идеи, консултации;
 • организиране на подходящи обучения на специалисти и ръководни кадри.

д/ създаване на общ стандарт за производство „Дестилирано в България“ и в тази връзка:

 • определяне на критерии за качество от суровината до крайния продукт; 
 • организиране на ефективна система за контрол;
 • популяризиране на стандарта в страната и чужбина, както пред специализирана публика, така и пред широката общественост

е/ взаимодействие с образователни и научни институти 

чл.10. ал. 1. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с дейността му по постигане на целите по чл. 8. Приходите от тази дейност се използват само за постигане на тези цели.

ал. 2. Предметът на стопанската дейност на сдружението включва:

а/ издателска дейност на специализирана литература в областта на производството на етерични масла;

б/ организиране на обучения, семинари, събития;

в/ издаване на сертификати за съответствие със стандарти и практики;

г/ консултантска дейност; 

д/ други дейности, тясно свързани с целите и работата на сдружението, от извършването на които може да се реализира финансова печалба;

VI. ЧЛЕНСТВЕНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ВЪЗНИКВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО.

чл. 11. ал. 1. Членуването в сдружението е доброволно.

ал. 2. Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава.

ал. 3. Всеки член е длъжен да направи встъпителна парична вноска, да заплаща членски внос и да прави допълнителни имуществени вноски по реда и в размера, предвидени в устава, по решение на общото събрание.

ал. 4. За задълженията на сдружението членът отговаря до размера на предвидените в устава членски внос и имуществени вноски. Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

ал. 5. Членствените права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване. Изпълняването на членските задължения и упражняването на членските права не може да бъде предоставено другиму. 

чл. 12. Членове на сдружението могат да бъдат лица, които отговарят на изискванията на чл. 1, ал. 2 от този устав и които декларират писмено, че ще спазват устава и другите актове на ръководните органи на сдружението.

чл. 13. ал. 1. Учредителите на сдружението са и негови членове. 

  ал. 2. Приемането на нови членове се извършва по следния ред:

а/ кандидат – членът подава до управителния съвет или управителя на сдруженитео до ОС писмена молба за членство, придружена от писмена декларация, че приема устава на сдружението и другите актове на органите на сдружението, както и че е съгласен да направи встъпителна парична вноска и да заплаща членски внос. 

б/ кандидат – членът представя към молбата препоръка от двама от членовете на сдружението.

в/ молбата се разглежда от следващото общо събрание на сдружението, което приема/не приема кандидат – члена с обикновено мнозинство от присъстващите. 

чл. 14. Права и задължения на членовете:

ал. 1. Всеки член има право:

 • да избира и бъде избиран в органите на сдружението. 
 • да ползва защитата на сдружението при професионалната си дейност.
 • да се ползва от имуществото и резултатите от дейността на сдружението.
 • да ползва предимство за участие във всички дейности и мероприятия, организирани от сдружението.  
 • да ползва информационни и други материали и консултации по интересуващи го въпроси. 
 • да бъде информиран за решенията на ръководните органи на сдружението и за тяхното изпълнение. 

ал. 2. Всеки член е длъжен:

 • да спазва устава на сдружението и да изпълнява решенията на органите му, взети в рамките на техните правомощия.
 • да участва активно в дейността на сдружението. 
 • да плаща редовно определените с устава или с решение на общото събрание членски внос и допълнителни имуществени вноски. 

чл. 15. ал. 1. Членството в сдружението се прекратява:

а/ с едностранно писмено волеизявление за напускане, отправeно до ОС на сдружението.

б/ със смъртта или поставянето под пълно запрещение на членовете – физически лица или с прекратяването/заличаването на членовете – юридически лица. 

в/ с изключване.

г/ при отпадане на членството поради системно невнасяне на установените с устава или с решение на общото събрание членски внос или допълнителни имуществени вноски и/или системно неучастие в дейността на сдружението. Системно означава неучастие в общо събрание на сдружението повече от три поредни пъти, или невнасяне на членски внос до края на съответната текуща календарна година. 

д/ При наличие на основания за прекратяване на членството по буква „г”, всеки член на сдружението има право да сезира с аргументирано изложение УС, респективно Управителя.  УС/ Управителят разглежда молбата в 7-дневен срок от постъпването й, и констатира отпадането на членството по реда на ал.2.

 ал.2. Отпадането на членството се констатира документално от УС на сдружението на първото му заседание, проведено след възникване на основанието за отпадането, или от Управителя след извършване на надлежна проверка.

ал. 3. Решение за изключване начлен, се взема от общото събрание с обекновено мнозинство от присъствуващите.

чл.16. ал. 1. Членството се прекратява с изключване от ОС, когато членът:

а/ е извършил действия, които злепоставят сдружението. 

б/ е извършил действия в противоречие с устава и другите актове на ръководните органи на сдружението, взети в рамките на техните правомощия.

в/ е използвал името, репутацията и ресурсите на сдружението за постигането на политически, лични, или други цели, несъвместими с целите на сдружението. 

г/ действува срещу интересите и целите на сдружението

чл.17. ал.1. Прекратилият членството си, независимо от основанието за това няма право да получи обратно заплатените от него до момента на прекратяване на членството му имуществени вноски и членски внос.

ал.2. В случаите на отпадане на членството в хипотезата на чл.15, ал.1, буква „г” поради невнасяне на членски внос, или допълнителни имуществени вноски, сдружението има право да се снабди с изпълнителен лист срещу отпадналия член за дължимите и невнесени от него суми.

ал.3. В случай, че изключеният, или прекратилият /независимо от основанието/ участието си член на сдружението същевременно е и член на негов колективен орган, неговият мандат се прекратява автоматично с отпадането на членството и на мястото му се избира нов член на колетивния орган на същото, или на следващото ОС.

VII. ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО 

чл.18. ал.1. Върховен орган на сдружението е Общото събрание. 

ал. 2. Управителен орган на сдружението е Управителният съвет. Общото събрание може да взме решение сдружението да се управлява от едноличен орган – Управител, изпълняващ функциите и притежаващ компетентността на УС. 

VIII. OБЩО СЪБРАНИЕ. ПРАВОМОЩИЯ. СВИКВАНЕ. КВОРУМ И МНОЗИНСТВО.

чл. 19. ал. 1. Правомощия на Общото събрание:

1. изменя и допълва устава.

2. приема други вътрешни актове.

3. избира и освобождава членовете на управителния съвет, в това число избира и неговия председател, както и членовете на всички други създадени от него органи и управителя.

4. приема и изключва членове.

5. взема решение за откриване и закриване на клонове.

6. взема решение за създаването на временни вътрешни комитети.

7. взема решение за участие в други организации.

8. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението.

9. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението.

10. приема бюджета на сдружението.

11. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на допълнителните имуществените вноски.

12. приема отчета за дейността на управителния съвет или управителя.

13. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

14. взема и други решения, предвидени в устава.

15. ал.1. Приема решения за разпореждане с имущество на дружеството по предложение на управителя/управителния съвет.

ал. 2. Правата по ал. 1, т. 1, 3, 8, 10, 12, 13 и 15 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

ал. 3. Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението.

ал. 4. Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

чл. 20. Свикване на Общото събрание:

ал. 1. Общото събрание се свиква от управителния съвет или от управителя, както и по писмено искане на една трета от членовете на сдружението най – малко веднъж годишно. 

ал. 2. Общото събрание се свиква с покана, отправена до членовете на сдружението по реда съгласно настоящия Устав. Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива се свиква то. 

ал. 3. Поканата се обявява на сайта на Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, както и на сайта на сдружението най-малко един месец преди насрочената дата за провеждането на събранието. 

чл. 21. Кворум

Общото събрание е законно, ако на него присъстват поне половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

чл.22. Общото събрание се председателства от член на управителния съвет или от управителя.

чл. 23. Вземане на решения от общото събрание:

ал. 1. Всеки член на сдружението, участващ в общото събрание,  има право на един глас.

ал. 2. Едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание въз основа на изрично писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

ал. 3. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, общото събрание не може да взема решения, освен ако не присъстват всички членове на сдружението.

ал. 4. Решенията на общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията по чл. 19, ал. 1, т. 1 и 8 от този устав се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

ал. 5. Член на управителния съвет или управителят нямат право да участва в гласуването на решения, отнасящи се до:

– него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;

– юридически лица, в които той е управител или в които той може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

чл. 24. Всички решения на общото събрание се протоколират писмено, подписват се от председателстващия събранието и протоколчик и се съхраняват в архива на сдружението. 

IX УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. УПРАВИТЕЛ.

чл. 25. ал. 1. Управителният съвет се състои най-малко от три лица- членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението, но с обществената или с професионалната си репутация могат да спомогнат за дейността, доброто име и постигане на целите на сдружението. Членовете на управителния съвет се избират за срок до пет години.

ал.2 При всеки редовен избор се подменя най- малко една трета от неговия състав, а всеки член на УС може да бъде избран най-много два последователни мандата.

ал. 3. По решение на общото събрание, функциите на управителен съвет могат да се изпълняват и от едно лице – управител. 

чл. 26. Правомощия на управителния съвет/управителя:

1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2. извършва оперативно управление на сдружението и осигурява изпълнението на решенията на общото събрание;

3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;

4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;

5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението за определен отчетен период, но най – малко веднъж годишно;

6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;

7. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

8. предлага на общото събрание проекти за работни програми на сдружението  въз основа на целите му.

9. назначава и освобождава служители на сдружението и определя възнаграждението им и вътрешните правила за работата им.

10. свиква общо събрание на сдружението.

11. констатира отпадането на членството на осн.чл.15, ал.1, буква „h” по реда на буква „o” от този Устав.

чл. 27. Заседания на управителния съвет:

ал. 1. Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на всеки от членовете му.  Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от друг член на УС, избран измежду присъствуващите.

ал. 2. Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

ал. 3. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

                      ал. 4. Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и т. 3 и 6 от предходния член на Устава – с мнозинство от всички членове. 

чл.28. aл. 1 За Председателят на УС може да бъде избрано лице, което не е член на сдружението.

ал. 2 Председателят на УС се избира директно от Общото събрание на сдружението за срока на мандата на УС. В случай на предсрочвно прекратяване на мандата на Председателя на УС, мандатът на избрания на негово място също изтича с мандата на УС.

ал. 3 Председателят на УС има следната компетентност:

 1. представлява сдружението в отношенията с трети лица и го ръководи оперативно съобразно с решенията на УС и ОС; 
 2. при отсъствие се замества от изрично упълномощени от него лица;
 3. изпълнява решенията на Управителния съвет; 
 4. отчита дейността си пред Общото събрание и Управителния Съвет.

        X. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

чл. 29. ал. 1 Сдружението се представлява от Председателя на УС, или от упълномощен за конкретни цели от него друг член на УС. 

ал. 2. Ако учредителното събрание или общото събрание вземе решение сдружението да се управлява еднолично от управител, то управителят представлява сдружението пред трети лица.

ал. 3. По съдебни спорове между сдружението и управителния му орган, съответно членове на управителния орган, сдружението се представлява от избрани от общото му събрание едно или няколко лица или от определен от общото събрание адвокат.

   

   XI. ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО 

чл. 30. Сдружението се финансира от:

а/ първоначалните встъпителни вноски на учредителите, ако бъде решено да има такива.

б/ встъпителните парични вноски на новоприетите членове.

в/ членски внос.

г/ помощи, дарения, завещания, спонсорство и други форми на безвъзмездна финансова помощ.

д/ извършване на допълнителна стопанска дейност съгласно чл. 9 от този устав.

е/ допълнителни имуществени вноски от членовете.

ж/ наеми и ренти от имущество, лихви и дивиденти.

чл.31.ал. 1. Размерът на първоначалната встъпителна вноска се определя от учредителното събрание и се внася в определения от ОС срок след регистрацията на сдружението по нарочно създадена банкова сметка.

ал. 2. Всеки кандидат – член по чл. 13, ал. 2 от този устав, е длъжен да направи встъпителна парична вноска, определена от учредителното или общото събрание на сдружението. 

чл.32.ал. 1. Членският внос се внася от членовете на сдружението ежегодно в срок до 31 март на текущата година под формата на парична вноска. 

ал. 2. Размерът на членския внос, както и падежът и начинът за внасянето му, се определят с решение на общото събрание на сдружението за всяка текуща година съгласно чл. 19, ал. 1, т. 11 от този устав.

ал. 3. Общото събрание може да вземе решение членовете да направят допълнителни имуществени вноски, когато това е необходимо за постигане целите на сдружението. Размерът и падежът за внасяне на допълнителната имуществена вноска се определя с решението на общото събрание.

чл.33. Сдружението придобива и управлява движимо и недвижимо имущество, необходимо за осъществяване на неговата дейност. 

чл. 34.  Всички приходи на сдружението, независимо от техния характер и източник, се включват в имуществото му и служат за постигане на целите му.

 чл. 35. Сдружението не разпределя печалба между членовете си.

  

  XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

чл. 36. Сдружението се прекратява:

1/ С решение на общото събрание.

2/ В случаите по чл. 13, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

    XIII. ЛИКВИДАЦИЯ

чл.37. При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация.

чл.38. Ликвидацията се извършва от управителния съвет/управителя или определено от него лице. 

чл.39. ал. 1. Разпределянето между членовете на останалото след извършване на ликвидацията и удовлетворяването на кредиторите имущество се извършва с решение на общото събрание на сдружението. 

              ал. 2. Ако е невъзможно общо събрание да бъде свикано или проведено, имуществото преминава върху общината по седалището на юридическото лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най – близка до целта на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.

чл.40. Средствата за осъществяване на ликвидацията, включително за възнаграждение на ликвидатора, се определят с решение на управителния съвет/управителя. 

 XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл. 41. Неуредените от този устав въпроси се уреждат съобразно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, ЗТРРЮЛНЦ и/или с правилници и решения, приети от органите на сдружението.